Home

CAO GGZ Salarisschalen 2021 PDF

CAO GGZ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST GGZ 2019 - 2021 (1 juni 2019 tot 1 december 2021) Bijlage VI Salarisschalen per functiegroep 67 Bijlage VII Inpassingstabel (euro) 76 2. Per 1 augustus 2020 worden de schaalbedragen verhoogd met 3%. 3 CAO Salarisschalen Gehandicaptenzorg 2019-2021. 2 CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 Colofon en copyright Artikel 4:15 Salarisschalen functiegroepen per 1 juni 2020 Salarisschalen: * Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is.

CAO en salarisschalen GGZ 2019 - 2021 beschikbaar

Hier vindt u de CAO GGZ 2019-2021. in PDF. En download vanaf . hier. de cao app. In de digitale cao vindt u de meest actuele bedragen naar aanleiding van indexering. De PDF is het cao boekje. Deze wordt niet tussentijds aangepast bij indexering van bedragen. Dit geldt ook voor de cao app. Onze leden attenderen wij via cao kennisnet op wijzigingen &$2 **= &2//(&7,(9( $5%(,'62 9(5((1. 206 7 **= , } } ( µ l í í ( ] v ] ] v P ] o ] v P v ð 19 december 2019 - De tekst en bijbehorende salarisschalen voor de cao GGZ 2019 - 2021 zijn gepubliceerd. De cao kent drie salarisverhogingen: 3 procent per 1 oktober 2019, 3 procent per 1 augustus 2020 en 2,1 procent per 1 juni 2021. De cao loopt van 1 juni 2019 tot en met 30 november 2021. Bekijk hier [

GGZ | Geestelijke Gezondheidszorg 2019 - 2021 Nieuws. 22-01-2021 Nieuwe versie CAO GGZ 2019-2021; 09-09-2020 Nieuwe versie CAO GGZ 2019-2021; 06-04-2020 AVV CAO GGZ 2020-2021; 28-02-2020 Wijziging tekst CAO GGZ 2019-2021; 20-12-2019 Wijziging tekst CAO GGZ 2019-2021; 24-10-2019 Nieuwe tekst CAO GGZ 2019-2021; 09-07-2019 Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2019-2021; 16-02-2018 AVV CAO GGZ 2018-201 De CAO GGZ 2019-2021 is algemeen verbindend verklaard door de minister van SZW. De CAO GGZ salarisschalen en CAO GGZ rechten en plichten worden hier weergegeven. De CAO GGZ loopt van 1 juni 2019 tot 1 december 2021 Cao GGZ. Voor werknemers in dienst van een ggz-instelling die aangesloten is bij werkgeversorganisatie de Nederlandse ggz, geldt de Cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het gaat om 85.000 werknemers. Op deze pagina kunt de Cao GGZ downloaden, vindt u relevantie informatie en krijgt u antwoord op de meest gestelde vragen over de Cao GGZ

Salaris en Arbeidsvoorwaarden GGZ Geestelijke

Onderhandelingsakkoord Cao GGZ 2019-2021 Looptijd De Cao GGZ heeft een looptijd van 1 juni 2019 tot 1 december 2021. Loonsverhoging Gedurende de looptijd van de cao worden de lonen en de schaalsalarisbedragen als volgt aangepast: Per 1 oktober 2019 worden de schaalbedragen verhoogd met 3%. Per 1 augustus 2020 worden de schaalbedragen verhoogd. CAO VGZ 2020-2021 Je beloning VGZ-beloningssysteem 21 Indelen van functies 21 Salarisschalen 22 Moment van salarisbetaling 23 Collectieve salarisverhogingen 23 Individuele salarisverhoging 23 Aanloopschaal 23 Persoonlijke toeslagen 24 Inzetbaarheidsvergoeding 24 Benoeming op lagere functie 24 Tijdelijke functiewijzigingen 24 Functieherwaardering 2 CAO VO 2020 19 3. SALARIS 3.1. Salaris en carrièrepatroon De werknemer wordt bezoldigd volgens het carrièrepatroon dat bij zijn functie behoort. De carrièrepatronen die van toepassing zijn, staan vermeld in bijlage 9 bij deze cao. 3.2. Salarismaatregelen 1. Per 1 maart 2020 worden de salarissen verhoogd met 2,75%. 2 10 cao-hbo 2018 - 2020 Mocht op 1 januari 2022 blijken dat de introductie van het nieuwe artikel D-3 niet leidt tot een daling van het percentage niet-vaste contracten, dan vallen sociale partners terug op de cao-teksten van hoofdstuk D van de cao-hbo 2017-2018. Vormen van tijdelijkheid die in beginsel uitlegbaar zijn

CAO GGZ ggz.n

> cao ggz 2019-2021 (23-10-19) De complete tekst van CAO GGZ | Geestelijke Gezondheidszorg (code loonheffing 1574) looptijd 01-06-2019 - 30-11-2021 is geplaatst op CAOWijzer. Bron: SZW, 23 oktober 201 05 maart 2020. Download hier de CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021. U kunt ook gedrukte exemplaren van de CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 bestellen

Alle informatie over de cao Jeugdzorg 2019-2020 vind je op deze website: de afspraken uit het cao-akkoord, de salaristabellen, teksten en bijlagen. De cao geld 2019 - 2020 Bijlage 7 Salarisschalen (Zie artikel 7 van de cao) Tabel 1: Salarisschalen per 1 juli 2018 (stijging 2,0%, cao 2017-2019) Tabel 2: Salarisschalen per 1 januari 2020 (stijging 4,0%, cao 2019-2020) Tabel 3: Salarisschaal garantiebanen per 1 januari 2019, 1 juli 2019 en per 1 januari 2020 (art. 1:1 sub d van deze CAO) in 2019. • In december 2020 wordt een eenmalige uitkering verstrekt aan alle op 1 december 2020 in dienst zijnde werknemers. De hoogte van deze uitkering bedraagt 1,50% van het bij de werkgever feitelijk verdiende salaris (art. 1:1 sub d van deze CAO) in 2020

Spur of the Moment bij jaarsymposium Spoedeisende GGZ 2013

Artikel 1:5 Aanvang, duur, wijziging en beëindiging cao 1. Deze cao is aangegaan voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020, voor zover in de afzonderlijke artikelen niet anders is bepaald, en eindigt van rechtswege door het verstrijken van de tijd waarvoor zij is aangegaan, tenzij lid 2 aan de orde is. 2 § 3 SALARISSCHALEN Voor 2020 is het indexeringspercentage berekend aan de hand van de loonontwikkeling en de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (ova). Voor 2020 is dat 2,3%. Uiteraard staat het werkgever en werknemer volledig vrij om van de salarisschalen af te wijken.Indien dit het geval is, wordt dit overeengekomen in de. Het cao-akkoord is hiermee definitief. In juni 2019 werd dit akkoord bereikt tussen de onderhandelaars van de drie cao-partijen. Lees hier het bericht over het principe-akkoord. Aan de cao-teksten wordt momenteel nog gewerkt; de salaristabellen zijn al wel definitief Cao voor het Verzekeringsbedrijf 20 april 2020 | Pag. 2 Inhoud Voorwoord 6 Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 8 1.1. Begrippen 8 1.2. Werkingssfeer 10 1.2.1. Werkgever 10 1.2.2. Werknemer 10 1.3. Cao en individuele arbeidsovereenkomst 11 1.4. Wet en cao 11 1.5. Looptijd en tussentijdse aanpassing van de cao 11 1.6. Paritaire cao-commissie 1

Cao Kinderopvang 2020 - 2021 Pagina | 1 Salarisschalen cao Kinderopvang 2020 - 2021 (op grond van hoofdstuk 5 cao) 1. Salarisnummers en bedragen voor werknemers Bedragen in euro's per maand bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week. Nr. 1-1-2020 1-7-2020 + 3,00% + 0,36% 1-1-2021 + € 12 Nr. 1-1-2020 1-7-202 Cao-partijen hebben gemeend dat naarmate de leeftijd van de werknemers stijgt, zij meer behoefte hebben aan recuperatie, zodat een oplopend aantal vrije dagen een passende maatregel is om de inzetbaarheid van oudere werknemers te waarborgen. Looptijd De cao Zoetwaren heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Loo 2018-2020 Cao universitair medische centra 2018-2020. Cao universitair medische centra 2018-2020 1 januari 2018 tot 1 januari 2021 Vastgesteld in het LOAZ op 29 november 2019. 2. 3 Bijlagen Cao umc A Salarisschalen 100 B Salarisschalen arts-assistenten (schaal 11a) 10

CAO GGZ | iPhone/iPad | Nederlandse Apps

Cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) — FBZ — Vakbond voor

Hier vind je de salaristabellen voor leraren, onderwijsondersteunend personeel en (adjunct)directeuren in het primair onderwijs behorend bij het cao-akkoord CAO PO 2019-2020: Salaristabellen per 1 januari 2021; Salaristabellen per 1 juli 2020. Historie Hieronder zijn ook oudere salaristabellen te downloaden *CAO GGZ 2019-2021 Salarisschalen per functiegroep, niveau 1 augustus 2020* Functiegroep 10 . aanloopschaal 09. 0 1537 * 1 3 1604 * functieschaal 10a . 0 4 1667 1 5 1728 2 6 1761 3 7 1808 . functieschaal 10b . 4 8 1854 5 9 1902 6 10 1955 7 11 2015 8 12 2077 . Functiegroep 15 . aanloopschaal 14. 0 2 1575 * 1 3 1604 * 2 4 166 2019 - 2020 Bijlage 7 Salarisschalen (Zie artikel 7 van de cao) Tabel 1: Salarisschalen per 1 juli 2018 (stijging 2,0%, cao 2017-2019) Tabel 2: Salarisschalen per 1 januari 2020 (stijging 4,0%, cao 2019-2020) Tabel 3: Salarisschaal garantiebanen per 1 januari 2019, 1 juli 2019 en per 1 januari 2020 Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2019-2021; vastgesteld 11 december 2019 2 Dit is de Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, geregistreerd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met cao-nummer 301, die geldt van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021

CAO Uitvaartbranche 1 januari 2020 4.4 Toepassing salarisschalen 22 4.5 Salaris 23 4.6 Toeslagen Binnendienst 23 4.7 Toeslagen Buitendienst 23 4.8 Overwerk 24 4.9 Vakantietoeslag 24 4.10 Pensioen 24 4.11 Uitkering bij ziekte of ongeval. 7 januari 2020 - De tekst en salarisschalen voor de cao VVT 2019 - 2021 zijn beschikbaar. Dit jaar en komend jaar gaan de salarissen in totaal met 6,5 procent omhoog: 3,5 procent per 1 juni 2020 en 3 procent per 1 juli 2021. Daarnaast werd eind 2019 de eindejaarsuitkering met 0,93 procent verhoogd naar een [ januari 2020 aansluiting te zoeken bij INretail en grotendeels de cao Retail Non-Food te gaan volgen. Vanwege de unieke positie van kringloopbedrijven in de retailbranche is er niet voor gekozen om helemaal op te gaan in de cao Retail Non-Food Looptijd: 1 januari 2020 t/m 31 december 2020 Hier vindt u de integrale tekst van de cao voor de bouwmaterialenhandel. Klik hier om de hele cao als PDF te opene In juni 2020 hebben de vakbonden en de MBO Raad ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Dit betekent dat de cao mbo 2020-2021 op 1 juli 2020 formeel in werking is getreden. De cao heeft een looptijd tot 15 mei 2021

Salaris, salarisschaal en maandinkomen Informatie

 1. bijlage downloaden. bijlage: 2020 - CAO Kunsteducatie 2019-2021 DEF.pdf (759 kB, cao-kunsteducatie-2019-2021-def-boekje-interactief.pdf) Het downloaden van de bijlage wordt elk moment automatisch gestart. Als het downloaden van de bijlage niet binnen elke seconden start, klik dan hier om deze alsnog te startenhier om deze alsnog te starte
 2. Cao tekst herschreven: CA-OH! Nu snap ik het. De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het begrijpelijker maken van de tekst van de cao Particuliere Beveiliging. Van (zware) juridische kost naar heldere en begrijpelijke taal voor iedereen
 3. 10 cao-hbo 2020 - Onzekerheid voor de werknemer binnen de arbeidsrelatie waar mogelijk te begrenzen, zoals het vermijden van draaideurconstructies; - Gelijk werk zoveel mogelijk gelijk te belonen. Uitzendwerk dient te worden beperkt tot het opvangen van pieken in het werkaanbod en tot.

1 Bijlage B: CAO GGZ Salarisschalen per functiegroep, niveau # Functiegroep 10 aanloopschaal 09 Euro funct.schaal 10a Euro funct.schaal 10b Euro 0 b* Functiegroep 15 aanloopschaal 14 Euro f u n c t. s c h a a l 1 5 a E u r o f u n c t. s c h a a l 1 5 b E u r o 0 * Functiegroep 20 aanloopschaal 19 Euro funct.schaal 20a Euro funct.schaal 20b Euro Functiegroep 25 aanloopschaal 24 Euro funct. Salarisschalen. Jouw salaris binnen Mentaal Beter wordt vastgesteld conform de cao ggz. Per functie is een functieschaal die bestaat uit diverse treden. De schaal is opgedeeld in een aanloopschaal en een functionele schaal A/B. Op basis van jouw opleiding en relevante werkervaring binnen de functie, word je ingedeeld in een trede Deze cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 juli 2021. Naast afspraken over arbeidsvoorwaardelijke wijzigingen, hebben cao-partijen afspraken gemaakt om de werkdruk te verlagen en het werkplezier te verhogen. Dat is van belang voor het behoud van medewerkers. Ook vinden cao-partijen het belangrijk om een aantrekkelijke branche te zijn Cao Kraamzorg 2020 Pagina 44 van 67 Bijlagen Bijlage 1 Salarisschalen Salarisreeks per 1 juli 2020 ip maandsalaris periodesalaris uurloon ip maandsalaris periodesalaris uurloon 1 € 1.608,63 € 1.480,32 € 10,28 51 € 5.020,74 € 4.619,52 € 32,0 Salarissen Cao Sociaal Werk 2019-2021 3 van 4 Salaristabel per 1 juli 2020 Salarisbedragen (bruto) per maand met ingang van 1 juli 2020 in euro's (+ 3,25%

Per 1 oktober 2020 zijn dit de salarissen per functieschaal binnen alle gemeenten in Nederland. Per 1 oktober 2020 zijn dit de salarissen per functieschaal binnen alle gemeenten in Nederland. Direct naar : Inhoud Bijlage 8C Salarisschaal per 1 oktober 2020 0 Introductie cao Amsterdam PDF De Cao Huisartsenzorg loopt van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2020. 2 Salarisontwikkeling De salarissen conform bijlage 14 Cao Huisartsenzorg worden als volgt aangepast: - een structurele verhoging per 1 juli 2019 met 3%; - een structurele verhoging per 1 april 2020 met 3%. 3 De toekomst van de Cao Huisartsenzor

Cao Ggz 2021 Salarisschalen

CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 1 - 1 - 2020 tot 1 - 1 - 2021 Disclaimer De òWSGO in 22-11-2019: Deze cao is formeel nog niet tot stand gekomen. oprichting ó en de vakbonden FNV, CNV Overheid en FDO-MHA hebben samen overeenstemming over de tekst van deze cao Hieronder kun je de Cao Ziekenhuizen en de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten downloaden. Wil je een gedrukte versie van de cao bestellen? Stuur dan een e-mail naar info@nvz-ziekenhuizen.nl Cao GGZ. De LAD, FNV, CNV en NU'91 hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt met GGZ Nederland over een nieuwe Cao GGZ, die loopt van 1 juni 2019 tot 1 december 2021. Afgesproken is onder meer dat het salaris van de werknemers gedurende de looptijd gemiddeld met 3,3% per jaar wordt verhoogd

Nieuwe tekst CAO GGZ 2019-2021 - FlexNieuw

 1. Reguliere salarisschalen 4.4 1.1.3 Met uitzondering van loonafspraken, zoals genoemd in de artikelen 4.1 tot en met 4.4 CAO blijven bestaande rechtens geldende regelingen die gunstiger zijn dan de regelingen in deze CAO, bestaan voor medewerkers, die al in dienst zijn van de werkgever op de datum dat de CAO in werking treedt
 2. Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2019-2021; gewijzigd 29 juli 2020 6 j Relatiepartner: een persoon met wie de ongehuwde werknemer een relatie heeft en die een geregistreerde partner is of met wie hij een schriftelijke verklaring daarover heef
 3. 2020 2021 2020 2021 10 Preambule bij de cao mbo 2020-2021 Afsluitingsovereenkomst CAO MBO 2020-2021 11 Afsluitingsovereenkomst CAO MBO 2020-2021 Hierbij verklaren de Vereniging MBO Raad, gevestigd te Woerden, te dezen voor haar leden handelend op basis van artikel 8 van haar statuten en krachtens volmach
 4. CAO CAO BOUW & INFRA 2020 NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers Postbus 620, 2270 AP Voorburg 070 386 02 04 www.nvb-bouw.nl Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra Postbus 1085, 3900 BB Veenendaal 0318 54 49 00 www.aannemersfederatie.nl CNV Vakmensen Postbus 2525, 3500 GM Utrech

CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 downloaden en bestellen

 1. .ln.xlsx Author: BOERE
 2. De CAO heeft een looptijd van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020. 2. Loon Partijen komen de volgende loonafspraken overeen: Met ingang van 1 juli 2020 worden de salarisbedr agen in de CAO Rijk 2020 met 0,7% verhoogd. Dit is alleen anders voor de salarisbedragen van de arbeidsbeperkten (die meestijgen met he
 3. imum-cao: werkgevers moeten

Actuele cao Jeugdzorg 2019-2020 Cao Jeugdzorg Werk

 1. Tabel 2: Salarisschalen per 1 januari 2020 (stijging 4,0%, cao 2019-2020) Tabel 3: Salarisschaal garantiebanen per 1 januari 2019, 1 juli 2019 en per 1 januari 2020 . B. Bodembedragen vakantietoeslag per 1 juli 2018 en per 1 januari 2020 (artikel 7.3.c) C. Garantieschalen per 1 juli 2018 en per 1 januari 2020 (Bijlage 10, artikel 5
 2. Klik op een CAO om deze te raadplegen. Alle CAO's zijn PDF bestanden, dus je hebt een PDF reader nodig om de CAO informatie te raadplegen. Actuele CAO Philips. Centraal sociaal plan 2019-2023 CSP EN 2019-2023 Herplaatsingsprotocol 2019 CEA Philips 2018-2019 CAO Philips 2018-2019 CAO Philips 2019-2020 Eindversie . Voorafgaande CAO's van Philip
 3. O&O-fonds GGZ krijgt een rol in deze verkenning. • Partijen hebben afgesproken de huidige wachtgeldregeling met ingang van 01-07-2015 te laten vervallen. Vanaf 01-07-2015 is de nieuwe activeringsregeling van kracht (Hoofdstuk 13A). De nieuwe regeling voorziet in een overgangsbepaling voor CAO GGZ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST GGZ
 4. Cao universitair medische centra Alle afspraken over je arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten zijn vastgelegd in de cao umc. Cao University Medical Centres 2018-2020 E
 5. De CAO partijen hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de geestelijke gezondheidszorg (CAO GGZ) met een looptijd van 30 maanden. Het akkoord zal voorgelegd worden aan de achterban. Looptijd. 1 juni 2019 t/m 30 november 2021 . Salaris. 01-10-2019: 3 procent salarisverhoging 01-08-2020: 3 procent salarisverhogin

Definitieve salaristabellen cao Sociaal Werk 2019-2021

 1. CAO geestelijke gezondheidszorg (CAO GGZ) Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO geestelijke gezondheidszorg (CAO GGZ), bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites
 2. Let op! Deze pagina is alleen geschikt voor gebruik op een desktop of tablet. Download de CAO 2019-2021 als pdf
 3. VO-raad vereniging van scholen in het voortgezet onderwij
 4. Alleen een beperkt aantal P&O medewerkers van bij GGZ Nederland aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot CAO Kennisnet. Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot het CAO Kennisnet
 5. CAO GGZ ColleCtieve Arbeidsovereenkomst GGZ * De AIOS schaal wordt per 1 januari 2012 verlengd met inpasssingsnummers 48, 50 en 52. * In het kader van duurzame inzetbaarheid wordt in de LFB-regeling opgenomen dat het doel van deze regeling is dat werknemers duurzaa
 6. Bijlagen Cao umc A Salarisschalen 112 B Salarisschalen arts-assistenten (schaal 11a) 117 Cao umc 2007 en Cao umc 2018-2020 135 Inhoud 4. N ./. 136 O Wettelijke bepalingen uit het BW en de WAZO 137 P Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 15

Salaristabellen primair onderwijs PO-Raa

• De salarissen en salarisschalen worden per 1 maart 2020 verhoogd met 2,75%; • in juni 2020 wordt een eenmalige bruto-uitkering toegekend van € 750,-- naar rato van de betrekkingsomvang; • De eindejaarsuitkering wordt met 0,6% verhoogd naar 8%. 3. Looptijd De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021. 4 1.1 Looptijd van De Andere Cao De Andere Cao heeft een looptijd van 24 maanden, van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. 1.2 Toepassing en werkingssfeer Wat De Andere Cao voor jou precies betekent is afhankelijk van de relatie tussen jou en a.s.r. Hierover kun je hieronder meer lezen. Binnen de werkingssfeer van De Andere Cao Let op! Deze pagina is alleen geschikt voor gebruik op een desktop of tablet. Klik hier om de CAO 2019-2021 te downloaden als PDF CAO VVT 2018-2019; Publicaties. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg 2018 - 2019; De cao is ook als app gratis beschikbaar voor Android en iPhone. Bezoek met uw mobiele telefoon of tablet de Google Playstore of de Apple Store om de app 'CAO VVT' te downloaden Cao-OI 2020. Partijen, preambule en karakter Cao-OI; Hoofdstukken; Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen; Hoofdstuk 2 - Werving, selectie en dienstverband; Hoofdstuk 3 - Salaris, toelagen en andere vergoedingen; Hoofdstuk 4 - Arbeidsduur en feestdagen; Hoofdstuk 5 - Vakantie en verlof

CAO en salarisschalen VVT 2019 - 2021 beschikbaar

College voor Arbeidszaken / VNG 17/29 Bijlage 9 Bij LOGA-brief TAZ/U201900565 CAR: bijlage IIa Salaristabel gemeenteambtenaren per 1 oktober 2020, nieuwe structuu BIJLAGE 1 BIJ HET PRINCIPEAKKOORD NN GROUP CAO 2019-2020 Hay Level Minimum Maximum Hay Level Minimum Maximum Hay Level Minimum Maximum 8 1.569,99 2.242,84 8 1.657,21 2.367,44 8 1.744,43 2.492,0 CAO GEHANDICAPTENZORG 2012 SALARISSCHALEN PDF - dating outdoor activities zurich J dating 2020 Breaking News EXTRON RGB 192V PDF. BHAJA GOVINDAM TRANSLATION PDF. FLUKE C550 PDF. CAO GEHANDICAPTENZORG 2012 SALARISSCHALEN PDF. ASTM D1835 GGZ en overige zorg zijn kleiner, Tussen en daalt het aantal banen naar verwachting.

CAO-partijen hebben overeenstemming bereikt over de inhoud van een voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 januari 2020 geldende Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Onderwijsadviesbureaus. De overeengekomen aanpassingen zijn in de CAO verwerkt overeengekomen voor het gehele jaar 2020. Nieuwe CAO afspraken na 30 juni 2020, zullen dan voor wat betreft het inkomen niet meer van toepassing zijn voor het jaar 2020. De salarisschalen worden per 1 januari 2019 verhoogd met de collectieve salarisverhoging d.d. 1 januari 2019 zijnde 1,7%. 5.3 Functie-indelin Cao jeugdzorg salarisschalen. De loonschalen in jeugdzorg zijn vastgelegd in de cao Jeugdzorg 2019-2020. De cao is afgesloten door Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ. Hieronder vind je meer informatie en handige links GGZ Nederland Bezoekadres: Piet Mondriaanlaan 50/52 Postadres: Postbus 830 3800 AV Amersfoort tel. 033 - 460 89 00 fax 033 - 460 89 99 e-mail info@ggznederland.nl CAO GGZ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST GGZ 2008 - 200 Salarisschalen Kerkelijk Werkers 2020 December 2019 2 Zelfstandig werkend Kerkelijk Werker Een zelfstandig werkend Kerkelijk Werker heeft minimaal 5 jaar ervaring als Kerkelijk Werker (voor tenminste 3 dagen/week), krijgt taken gedelegeerd en is zelfstandig en volledig verantwoordelijk hiervoor Cao-loontabellen, wettelijke minimumloon, uurlonen, weeklonen en maandlonen, inclusief en lonen van leerlingen per 1 juli 2020 voor de horeca. De aanpassing betreft alleen de halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijke minimum loon. Dit betreft de niet-vakkrachten, loongroep 1 en de lonen voor lee

 • Hide and Seek serie Netflix.
 • Cetomacrogolzalf FNA.
 • NENI Berlin menu.
 • Dirk Barten hoofdkantoor.
 • Woud van Compiègne.
 • LEGO City Undercover wiki.
 • Tattoo vader.
 • Caterpillar minigraafmachine.
 • Friends reunion movie.
 • Zelf pantoffels ontwerpen.
 • Streaming Franse films.
 • Seven of Nine first appearance.
 • Remax Curacao te koop.
 • Bloemkool schiet door.
 • Leonore van oranje nassau van amsberg.
 • High tea Geldrop.
 • Barcode scanner draadloos.
 • Magnolia boom.
 • Sierkussens blauw.
 • Grafisch vormgever salaris.
 • Zinnen afmaken.
 • Zalmbuikjes calorieën.
 • R3hab samurai.
 • Glazen deur verzakt.
 • Veronica tv gids.
 • Zoutmuseum Santa Pola.
 • Muursticker leger.
 • Wikkelbroek kopen.
 • Hondentrimmer aan huis.
 • Ambrasoft Rekenen en taal.
 • Netflix tagger vacature.
 • LEGO London bus Intertoys.
 • Elaisa Wellness.
 • Eventing nokere 2019 startlijsten.
 • Manege Lier.
 • Commode IKEA.
 • Game of Thrones episodes.
 • Afhaal Gistel.
 • Vegeta kruiden dirk.
 • 28 weeks Later Netflix.
 • Over het weekend tillen.