Home

Anamnese kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderen hebben specifieke problematiek. Het advies is dat u kennis hebt van het volgende. Het afnemen van een uitgebreide medische anamnese, psychisch, sociaal en tandheelkundig. Het zo nodig afnemen van een heteroanamnese (het betrekken van een derde, bijvoorbeeld een familielid bij de anamnese) De anamnese is de hoeksteen van het proces waarin we de klachten en problemen van de kwetsbare oudere patiënt proberen te verklaren. Daarnaast spelen heteroanamnese, tractusanamnese, functionele anamnese, biografie en sociale anamnese een rol De richtlijn volgt het zorgproces (diagnostiek en behandeling) voor de kwetsbare oudere. Het startpunt is de verwijzing door huisarts, specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist in algemene ziekenhuizen en in GGZ-instellingen. De richtlijn eindigt bij de advisering van de klinisch geriater over het vervolgbeleid naar aanleiding van het CGA Een ziekenhuisopname is voor kwetsbare oudere patiënten risicovol vanwege hun verhoogde kans op complicaties, zoals een infectie, ondervoeding, delirium, decubitus, bijwerking van medicatie of een val. Veel van deze complicaties hebben functionele en/ of cognitieve achteruitgang van de oudere patiënt tot gevolg. Bij een grote groep ouderen 5o Alle kwetsbare oudere personen, die klas- sieke NSAID's gebruiken, moeten drie- maandelijks door anamnese en (lab)onder - zoek worden gescreend op gastrointestinale en niertoxiciteit, cardiovasculaire toxiciteit, hypertensie, hartfalen en geneesmiddelen- interacties (lage kwaliteit van bewijs; ster- ke aanbeveling)

Kwetsbare ouderen: kennis en professionele houding KNM

 1. De praktijkverpleegkundige gaat op huisbezoek bij de kwetsbare ouderen en neemt een geriatrische anamnese af. Daarbij let hij op de problemen en behoeften van de oudere. Aan de hand hiervan - en in overleg met de huisarts, de oudere en zijn mantelzorger - stelt de praktijkverpleegkundige een zorgplan op waarin hij de actuele problemen, doelen en acties beschrijft
 2. derde reserve functi
 3. De meeste ouderen zijn prima in staat om eigen regie te voeren over hun leven en daarmee die zelfstandigheid te behouden. Een deel van de ouderen lukt dat niet. We spreken dan over kwetsbare ouderen. De kwetsbaarheid van ouderen neemt toe naarmate de leeftijd stijgt. Kwetsbaarheid komt vaker voor bij laag opgeleide ouderen, ouderen met complexe gezondheidsproblemen, oudere migranten.
 4. Een gerichte anamnese, eventueel aangevuld met een lichamelijk onderzoek, zijn bij kwetsbare ouderen noodzakelijk om vast te stellen of er sprake is van urineweg-gerelateerde klachten of symptomen. Een delier zonder lokaliserende ziekteverschijnselen mag slechts worden toegeschreven aan een urineweginfectie indien andere oorzaken zijn uitgesloten
 5. module kwetsbare ouderen is aangeboden door Zilveren Kruis. (In deze module werden in twee jaar alle 75-plussers van een huisartsenpraktijk gescreend op kwetsbaarheid) Huisartsen Eemland Zorg heeft in 2015 de uitdaging van ouderenzorg opgepakt door de huisartsen te ondersteunen bij het implementeren van de module kwetsbare ouderen
 6. Screeningsbundel vanuit de VMS praktijkgids kwetsbare ouderen samengevoegd met de huidige anamnese in het elektronisch patiëntendossier (EPD) EPIC. Hierdoor ontstond de 70+ anamnese. Deze anamnese is gelijk aan de standaard anamnese zoals deze voor elke patiënt gebruikt wordt in het ziekenhuis

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Ook zeer kwetsbare ouderen. Goede samenwerking en afstemming tussen zorg- en hulpverleners in de wijk en met de oudere en mantelzorgers is essentieel om.. De LESA Zorg voor kwetsbare ouderen richt zich op afspraken tussen huisartsen (en hun team) en wijkverpleegkundigen (en hun team). Uitgangspunt is dat kwetsbare ouderen optimale zorg en ondersteuning krijgen, afgestemd op hun wensen en behoeften en binnen hun persoonlijke context. De kwaliteit van leven van de oudere staat voorop.Eigen regie centraalOuderen willen zovee Indien een kwetsbare oudere een beeld ontwikkelt met bovenstaande kenmerken is de kans dat het om een delier gaat groot, ook als er niet (direct) een afdoende verklaring wordt gevonden. Tevens kan een delier moeilijk te onderscheiden zijn van andere ziektebeelden, zoals dementie en depressie, en daar ook mee samengaan

Delier nefrologie1ppt (1)

kwetsbare ouderen. Goede zorg voor ouderen is zorg op maat, aansluitend op de wensen en behoeften van de oudere en met oog voor zijn persoonlijke context. De kwaliteit van leven zoals de patiënt die zelf ervaart, staat hierbij voorop Dit alles met het doel om onnodige achteruitgang bij kwetsbare ouderen te voorkomen. Het resultaat is BROOZ: 'Bewustwording Rondom Ouderen Onze Zorg'. Bij opname wordt meteen met een vragenlijst duidelijk of de patiënt een kwetsbare oudere is. Daarna bieden we direct aangepaste zorg, zodat de kans op complicaties zo klein mogelijk is Vaccinatie kwetsbare ouderen eerder van start. Leiden, 13 januari 2021, 10:46 uur door Frank Steenkamp. De vaccinatie van verpleeghuisbewoners kan maandag starten, al is het eerst nog op kleine schaal. En vanaf half februari zijn thuiswonende ouderen aan de beurt, te beginnen met de oudsten Hiervoor worden 'kwetsbare' ouderen van 65 jaar en ouder uit de huisarstenpraktijk gevraagd. Onder 'kwetsbaar' wordt verstaan: chronisch gebruik van 5 of meer geneesmiddelen en/of 3 of meer chronische of vitaal bedreigende medische aandoeningen Verdere anamnese, intern en neurologisch onderzoek brengen geen bijzonderheden aan het licht, met name zijn er geen tekenen van blaasretentie. De rol van de huisarts bij kwetsbare ouderen. Wetenschap. Huisartsen hebben in hun praktijk veel te maken met ouderen met complexe problematiek

Kwetsbare ouderen hebben wel allemaal een groot risico op complexe (zorg)problemen. Ouderen zelf herkennen het begrip niet, het wordt alleen gebruikt door professionals. 4 Preventie bij ouderen: focus op zelfredzaamheid. Gezondheidsraad, Den Haag 2009, Publicatienr. 2009/0 Deze praktijkkaart is gebaseerd op de richtlijn Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen (LEVV/V&VN, 2010) 1 Praktijkkaart Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen Diagnostiek/anamnese Behandeling Interventies gericht op toiletgang Wanneer: - bij opname - bij ontstaan UI - bij verslechtering UI (inclusief overgang naar dubbele incontinentie Zorgpad kwetsbare oudere naar, in en vanuit instelling voor tijdelijk en chronisch verblijf Gerichte anamnese en een heteroanamnese n.a.v. van de screening, nodig aangevuld met een specifieke screening op deelgebieden. Bij vaststellen van kwetsbaarheid of mogelijke kwetsbaarhei Kwetsbare ouderen Bij de kwetsbare oudere is sprake van fysieke beperkingen, beperkte mobiliteit, evenwichtsproblemen, verminderde spiersterkte, cognitieproblemen en/of verminderde conditie. Leefstijladviezen Dit zijn adviezen met betrekking tot de leefstijl. De adviezen kunnen bijvoorbeel

Volledig geriatrisch onderzoek bij kwetsbare oudere

Passende zorg kwetsbare oudere. Zeventigplussers lopen tijdens een ziekenhuisopname een grotere kans op complicaties zoals longontsteking of acute verwardheid zelfredzaamheid en of er sprake is van osteoporose. 'Aan het begin van de anamnese kunnen we nog goed preventief handelen De ketenzorg rond kwetsbare ouderen is te gefragmenteerd en reactief, ontdekte hbo-v'er Patrick Mertens (50) Naast de zorgverlening spelen ook andere zaken als rapporteren, overdracht en een goede anamnese. Het zijn allemaal onderdelen die te maken hebben met organisatie van zorg. In dit dossier vind je daarover meer informatie Tabel: Aanwijzingen uit de anamnese, lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek bij ouderen voor het vaststellen van dehydratie met en zonder begeleidend zoutverlies. Preventie van uitdroging Volgens de Nederlandse Voedingsraad is voor cliënten minimaal 1700 ml vocht per dag noodzakelijk

Video: Sociale anamnese bij CGA - Richtlijn - Richtlijnendatabas

 1. Bij een klinische opname van kwetsbare ouderen kan een multi-domein analyse zoals met het Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) overwogen worden om te bezien op welke fronten (functie)verbetering haalbaar is en kwaliteit van leven te verbeteren is. Comorbiditeit en multimorbiditeit kunnen goede diagnostiek en behandeling belemmeren
 2. derde regie over het eigen leven, een complexe situatie en een zorgbehoefte. Kwetsbaarheid wordt niet veroorzaakt door hogere leeftijd. Hoewel het voorkomen van kwetsbaarheid toeneemt met de leeftijd zijn verreweg de meeste ouderen niet kwetsbaar
 3. Voor alle zorgsoorten geldt dat de uitgaven voor kwetsbare ouderen hoger zijn dan voor niet-kwetsbare ouderen. In Neder-Betuwe wonen de meeste thuiswonende kwetsbare ouderen In de gemeentes Neder-Betuwe, Pekela en Appingedam is het percentage thuiswonende kwetsbare ouderen het hoogst met respectievelijk ruim 24%, ruim 23% en 23% van het totaal aantal 65-plussers in deze gemeente
 4. Geneesmiddelenkeuze bij kwetsbare ouderen. Door het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (EPHOR) is een gevalideerd beoordelingsmodel ontwikkeld waarmee onderscheid kan worden gemaakt tussen de individuele geneesmiddelen binnen een geneesmiddelgroep voor toepassing bij de kwetsbare oude patiënt
 5. het werken aan een onderwijs continuüm over pijn bij kwetsbare ouderen het leveren van afvaardiging t.a.v. relevante werkgroepen wat betreft pijn en pijneducatie bij kwetsbare ouderen het uitdragen van de noodzaak van deskundigheidsbevordering rondom pijn, het signaleren van pijn en de pijnbehandeling bij kwetsbare ouderen

Zorgprogramma kwetsbare ouderen Het aantal thuiswonende ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid zal de komende jaren fors toenemen. Deze ouderen hebben vaak complexe zorgvragen en behoefte aan ondersteuning, die gericht is op kwaliteit van leven, beter functioneren en meer zelfredzaamheid Kwetsbare ouderen (2) Kwetsbare ouderen (2) Maarel-Wierink, Claar; Putten, Gert-Jan 2015-04-01 00:00:00 In een verzorgings- of verpleeghuis heeft vrijwel iedere kwets- bare oudere een 'cliëntplan' of 'zorgleefplan'. In toenemende mate wordt in de thuissituatie door een huisarts, eventueel in samenwerking met een specialist ouderengeneeskunde, een individueel multidisciplinair zorg. De extra tijd die kwetsbare ouderen nodig kunnen hebben om binnen te komen, zich te oriënteren en informatie te verwerken, vraagt van de (balie-)assistent en u als mondzorgverlener aandacht bij de ontvangst. Daarover gaan onderstaande adviezen Kwetsbare ouderen hebben zorg nodig van verschillende zorgverleners. Ook zijn vaak de partner, kinderen of andere familieleden, buren of vrienden betrokken als mantelzorg in de ondersteuning van de oudere. In het zorgprogramma kwetsbare ouderen werken alle zorgverleners die nodig zijn onderling samen, in afstemming met mantelzorg Transmuraal zorgpad: ondervoeding bij kwetsbare ouderen Dit zorgpad bestaat uit twee onderdelen: het zorgproces bij opname en het zorgproces bij ontslag. Bij Opname Hulpverleners Actie en Specifieke aandachtspunten Instrumenten Geriater of andere specialist Anamnese en heteroanamnese en uitvraag klachten rondom (onder)voeding

Speciële Anamnese bij CGA - Richtlijn - Richtlijnendatabas

Het programma Kwetsbare Ouderen beweegt zich op het snijvlak tussen de eerste en tweede lijn. Het richt zich op het ontwikkelen van een sterke koppeling tussen die eerste en tweede lijn, zowel bij opname als bij ontslag. Alles met als doel dat de opname van kwetsbare ouderen goed verloopt, en functionele achteruitgang en sterfte na ontslag uit. Depressie bij ouderen is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem. 2 tot 3% van de ouderen heeft een ernstige depressie. Een veel groter aantal, 15 tot 20%, heeft een lichte vorm. Van de 1.500 mensen die jaarlijks als gevolg van een depressie hun leven beëindigen , is een derde ouder dan zestig jaar Het aandeel kwetsbare personen neemt toe van 12,6% in de groep 50-59-jarigen, 17,1% van de 60-69-jarige ouderen tot 34,6% in de groep 70-81-jarigen. Onder zowel de 60-69-jarige ouderen als de 70-81-jarige ouderen komt cognitieve kwetsbaarheid (kwetsbaarheid door belemmeringen in cognitie zoals geheugen, snelheid en flexibiliteit) het meeste voor

Om U: kwetsbare ouderen in kaart brengen en een zorgplan

Kwetsbare ouderen met diabetes mellitus type 2 en comorbiditeit worden geregeld overbehandeld. Dit leidt tot ongewenste bijwerkingen, zoals hypoglykemie. Ouderen zijn door een veranderde fysiologie minder goed in staat om een hypoglykemie tijdig te herkennen en daar vervolgens goed op te reageren kwetsbare ouderen is een veelomvattend en complex vraagstuk. In 2010 is het aantal 65 plussers 15,3% van de Nederlandse bevolking (2). Dit betekent dat er per normpraktijk gemiddeld 360 mensen ouder dan 65 jaar zijn. De gemiddelde prevalentie van kwetsbaarheid boven de 65 jaar is 14,5% bij mannen en 20,7

• de kwetsbare positie van ouderen met complexe problematiek; • de complexiteit van het zorgaanbod met als risico versnippering en gebrek aan samenhang. Een belangrijk uitgangspunt van het Standpunt is dat de zorg voor ouderen met complex Bij gezonde ouderen lijkt een bloeddrukverlagende behandeling effectief; echter: hoe kwetsbaarder, hoe minder effectief. Er past hier dus geen 'one-size-fits-all'-beleid. Een streefwaarde van 150/80 mmHg, of mogelijk nog lager, lijkt aan te raden voor de 'gezonde' oudere patiënt, zoals de deelnemers uit de gerandomiseerde onderzoeken Meten van mobiliteit van kwetsbare ouderen De UNCO-MOB is een set meetinstrumenten voor fysiotherapeuten om de mobiliteit van kwetsbare ouderen te meten. Het biedt de overzichtelijke en praktische mogelijkheid om 10 domeinen in kaart te brengen binnen twee ICF-componenten: functies en activiteiten

Richtlijn pijn bij kwetsbare ouderen in vogelvlucht. Casus ARTIKEL. ARTIKEL Richtlijn pijn bij kwetsbare ouderen in vogelvlucht Y.G. van Ingen, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg Casus Meneer Visser is een 84-jarige man met COPD die na het overlijden . Nadere informati EU onderzoekt dood 13 Noorse ouderen na bijwerkingen vaccin Het Europese geneesmiddelenbewakingscomité PRAC onderzoekt of zeer kwetsbare ouderen beter kunnen afzien van vaccinatie met een van de nieuwe coronavaccins van Pfizer en Moderna. Aanleiding is de dood van dertien zeer broze 80-plussers in Noorwegen, die net een vaccin hadden gekregen Voor artsen die te maken hebben met de zorg voor oudere, kwetsbare patiënten nemen de anamnese en het lichamelijk onderzoek een meer prominente plaats in bij het stellen van de diagnose(n), dan de meer instrumenteel, medisch-technisch georiënteerde diagnostiek

Het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen van HZD (Huisartsenzorg Drenthe) biedt ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van gestructureerde ouderenzorg.. Kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid is niet altijd te voorkomen, maar door tijdige onderkenning kunnen ouderen geholpen worden om langer de regie over hun eigen leven te houden Kwetsbare ouderen. Online Zorgplan wordt door een samenwerkingsverband van huisartsenpraktijken ingezet om van alle 65-plussers een risicoprofiel vast te stellen om, daar waar nodig, een passend zorgprogramma aan te bieden. Alle 65-plussers hebben per post een vragenlijst ontvangen Kwetsbare oudere Sociaal Cultureel Planbureau: 'Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten (functiebeperkingen, opname, overlijden)' Kwetsbare ouderen. InEen heeft zich sterk gemaakt voor de Handreiking kwetsbare ouderen thuis, die in samenwerking met dertien partijen tot stand gekomen is. Mosterdijk: Deze Handreiking heeft een nadrukkelijke plek gekregen in het rapport van de Commissie Bos. Hier vindt u het verslag van een InEen-bijeenkomst over kwetsbare ouderen

Ouderenzorg: de geriatrische patiënt - kwetsbare oudere

Kwetsbare ouderen hebben een solide sociale basis nodig Actuele opgaven bij kwetsbare ouderen Delen: Artikel. 22 augustus 2018. Als je oud bent, kan er van alles op je pad komen: ziekte, verlies, functiebeperking. Ouderen willen net als iedereen mensen ontmoeten en volwaardig meedoen in de samenleving Kwetsbare ouderen in beeld Kwetsbare ouderen in beeld Informatie voor sociaal-cultureel werkers die vragen en wensen van kwetsbare oude-ren in hun werkgebied in kaart willen brengen Kees Penninx Innovatieprogramma Welzijn Ouderen NIZW Zorg 2005 Innovatieprogramma Welzijn Ouderen Zorgprogramma kwetsbare ouderen biedt duidelijk kader Het Zorgprogramma kwetsbare ouderen, dat de huisartsen en POH-O's in Best uitvoeren, biedt duidelijke afspraken over de zorg aan kwetsbare ouderen en over de samenwerking in het zorgnetwerk. Alle ouderen die de inspectie sprak krijgen zorg volgens het Zorgprogramma kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderen RIV

kwetsbare ouderen 4.1 Omvang van de populatie kwetsbare ouderen 51 4.2 Zelfstandig wonende kwetsbare ouderen 54 4.3 Kwetsbare ouderen in instellingen 58 4.4 Kwetsbaarheid, multimorbiditeit en beperkingen 60 4.5 Signalering van kwetsbare ouderen 62 4.6 Samenvatting 63 Noten 64 5 Raming van het aantal kwetsbare ouderen tot 2030 6 Zorgprogramma kwetsbare ouderen 2020-2025 West-Friesland & Wieringermeer Geriatrisch zorgmodel voor integrale zorg en ondersteuning voor ouderen in een kwetsbare situatie Keten DBC kwetsbare ouderen, start 1 juli 2020 Colofon Auteurs: D. Konopasek, dr. A.W. Wind, Zorgkoepel West-Friesland Eindredactie: dr. A.W. Wind Versie: 1.4, 19-05-202 Zeer kwetsbare ouderen die graag een coronavaccinatie willen, kunnen die krijgen, verzekert De Boer. De enige contra-indicatie in de bijsluiter van het Pfizer-vaccin is overgevoeligheid voor een.

Diagnostiek: Klinische verschijnselen van

Uit deze test blijkt dat een oudere problemen heeft op verschillende gebieden. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld een chronische ziekte en last van eenzaamheid met geheugenproblemen. De meeste deelnemers zijn ouder dan 75 jaar, maar ook jongere mensen kunnen kwetsbaar zijn en aan het zorgprogramma deelnemen Naar verwachting neemt het absolute aantal kwetsbare ouderen de komende jaren toe: van 700.000 in 2010 naar ruim 1 miljoen in 2030 . Door de groei van het aantal ouderen, betekent dit echter dat het aantal kwetsbare ouderen procentueel gezien juist afneemt . Dit komt onder andere door een toename van het opleidingsniveau van ouderen

Kwetsbare ouderen - Veiligheidsmarkt - VMSzor

Kwetsbare ouderen Een groeiende groep ouderen is door een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en sociale problemen kwetsbaar voor ernstige gezondheidsproblemen. Deze kunnen leiden tot beperkingen in het dagelijks > Lees meer Chronisch zieken Voor chronisch zieke cliënten draait de Continue reading Om kwetsbare ouderen goed te helpen, is het belangrijk aan te sluiten bij hun behoeften en wensen, en bij wat iemand zelf kan. Goede zorg aan zelfstandig thuiswonende ouderen draait dan ook om het bieden van persoonsgerichte, proactieve en multidisciplinaire zorg en ondersteuning Deze ouderen redden het niet alleen en hebben veel meer hulp en ondersteuning nodig dan ze familie en vrienden kunnen krijgen. Verder ontbreken passende hulp en hulpmiddelen van de gemeente en zijn er te weinig woonplekken die aansluiten bij de zorg en ondersteuning die kwetsbare ouderen nodig hebben. Dit blijkt uit onderzoek

Dossier Ouderenzorg NH

Het MDN kwetsbare ouderen onderhoudt een intensieve samenwerking met het kernteam kwetsbare ouderen wat bestaat uit de wijkverpleegkundige, huisarts, sociaal wijkteam en de specialist ouderen geneeskunde. Alle betrokken hulpverleners rondom de kwetsbare ouderen kennen elkaar en weten van elkaars betrokkenheid, inzet en doelen Medische zorg voor kwetsbare ouderen moet specifieke aandacht krijgen binnen alle specialismen. Dat is het doel van het project Ouderenzorg van het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Alle specialisten die met oudere patiënten te maken hebben dienen te beschikken over (basis)kennis van ouderenzorg en zich te bekwamen in de competenties die bij uitstek aan bod komen in de medische zorg. Deze cijfers onderstrepen dat COVID-19 zich bij ouderen vaak atypisch uit; ook geven ze de ernst aan van het ziektebeeld bij deze kwetsbare patiëntengroep, met name onder de mannen. Beschouwing Dit artikel geeft informatie over de atypische presentatie en het beloop van het COVID-19-ziektebeeld bij kwetsbare, oudere personen met een SARS-CoV-2-infectie Met deze online tool breng je de afspraken over de samenwerking bij het bieden van zorg aan kwetsbare ouderen in kaart. Het gaat dus niet om afspraken over specifieke patiënten. Je doorloopt het 6-stappenplan van 'Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale ondersteuning in de wijk'

Landelijke afspraken over zorg op maat voor kwetsbare ouderen

Over Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen. De bijzondere onderzoekslijn Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen doet praktijkgericht onderzoek naar het leren en verbeteren door professionals met als doel kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen te verbeteren Praktijkgerichte bijscholing voor verpleegkundigen over ziektebeelden, medicatie, klinisch redeneren, comorbiditeit etc. Lees over onderwerpen uit jouw verpleegkundige praktijk in het mooie vakblad en maak de online toets. Elk jaar 40 nieuwe onderwerpen. Maakt leren leuk

Herziene module Medicatiebeoordeling beperkt werklast voorUrineweginfecties | NHG-Richtlijnen

Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen Jeroen Wapenaar Genoeg drinken, regelmatig toiletbezoek en de blaas helemaal leeg plassen kunnen een blaasontsteking helpen voorkomen, maar zijn juist dingen waar kwetsbare ouderen moeite mee hebben Een gerichte anamnese, eventueel aangevuld met een lichamelijk onderzoek, zijn bij kwetsbare ouderen noodzakelijk om vast te stellen of er sprake is van urineweg-gerelateerde klachten of symptomen. Een delier zonder lokaliserende ziekteverschijnselen mag slechts worden toegeschreven aa voor kwetsbare ouderen Voor praktijkverpleegkundigen ouderenzorg in de huisartsenpraktijk N. Bleijenberg et al., 2012. Toolkit kwetsbare ouderen Stap 2: Een uitgebreid geriatrische anamnese (ook wel Comprehensive geriatrisch assessment, CGA genoemd) bij de patiënt thuis die als kwetsbaar geïdenti#ceer

 • Audi Q2 DIRECTIEWAGEN.
 • Wereldrecord haring eten.
 • Grote vakantiehuizen Italië.
 • Nicole Van Goethem overlijden.
 • Pathé 4DX review.
 • Westie scheren.
 • Tia Mowry 2020.
 • Jim Parsons IMDb.
 • PS4 update 8.00 download.
 • Tekst socialistisch strijdlied.
 • Dalton Dordrecht vacatures.
 • Wie oefenen in een hierocratie de macht uit.
 • E sigaret hart en vaatziekten.
 • Gelijkvormigheidsattest oldtimer motor.
 • De jure independence.
 • Verrekijker kind.
 • Red Bull Arena New Jersey.
 • Pasfoto rijbewijs Apeldoorn.
 • Hollands stoofpotje rundvlees.
 • Kippenlever recept Italiaans.
 • Coeliakie zonder klachten.
 • Bronvermelding in tekst Word.
 • Alcoholabusus gevolgen.
 • Rotte eieren lucht in camper.
 • Polypodium vulgare wiki.
 • Winnie the Pooh China car.
 • Bloemencorso lichtenvoorde wagens.
 • Kind buikpijn overgeven geen koorts.
 • Ovaal gezicht man.
 • ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙.
 • Kaart Nigeria gebergten.
 • Mooncup A.
 • Camping gasstel Blokker.
 • Putter vrouwtje.
 • Facetime by Thessa.
 • Mac Miller Self titled.
 • Mini varken houden in tuin.
 • Het huis Anubis seizoen 2 deel 2.
 • Lovea zonnebrand Etos.
 • My name in Chinese.
 • Mayonaise dressing.