Home

Belgische nationaliteit aanvragen met F kaart

Wanneer je in België een aanvraag doet voor gezinshereniging met een Belg of Unieburger (F kaart), krijg je tijdens de aanvraagprocedure een attest van immatriculatie (AI). Er is nu rechtspraak die de periode met AI voor de aflevering van een F kaart, meetelt als periode met wettelijk verblijf vóór een nationaliteitsverklaring Onder bepaalde voorwaarden kan je als meerderjarige de Belgische nationaliteit aanvragen door een nationaliteitsverklaring in te dienen bij de gemeente. Uitzonderlijk: naturalisatie. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, kan je via naturalisatie Belg worden. Het is een gunst, geen recht Dit omdat de periode dat de kaart overhandigd werd ook telt bij de voorwaardelijke 5 jaren die vereist wordt bij het veranderen van nationaliteit.VoorbeeldStel dat je een oranje kaart op 1 april 2013 werd overhandigd en 6 maanden geldig was. Op 1 september 2013 kreeg je een F-kaart (verblijfstitel). In de oude situatie zou je dan pas vanaf 1 september 2018 een aanvraag kunnen indienen om Belg te worden

Meer informatie over de wetgeving in verband met het verkrijgen van de Belgische nationaliteit op de sites van : de FOD Buitenlandse Zaken de FOD Justiti De aanvraag voor een minderjarig kind wordt ingediend door de ouder(s) of voogd. Verlies geen tijd met onvolledige of niet ontvankelijke aanvragen. Als u niet behoort tot een van de in de vragenlijst vermelde categorieën, kan u geen Belgisch reisdocument voor vreemdelingen aanvragen. 3 U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs. Het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN) bevat de wettelijke bepalingen aangaande de Belgische nationaliteit en de Minister van Justitie is hoeder van de Belgische nationaliteit. De dienst Nationaliteit van de FOD Justiti Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn 9 types vreemdelingenkaarten ((opent in nieuw venster)):. elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur; elektronische B kaart: bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duu

De identiteitskaart voor Belgen in het buitenland is een geldig reisdocument in de lidstaten van de Europese Unie en in een aantal buurlanden ervan. Verwar ze vooral niet met het identiteitsbewijs of de verblijfskaart afgegeven door de overheid van het land waarin u verblijft. Zo'n kaart is enkel geldig op het grondgebied van dat land Je moet 5 jaar ononderbroken in België verbleven hebben met gezinshereniging. De termijn van 5 jaar begint te lopen vanaf de datum van je aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie. Dus de datum op de bijlage 19ter. En niet de datum van je elektronische F kaart Verwar de Belgische identiteitskaart niet met een Belgisch paspoort of met de verblijfskaart van uw land van verblijf. Let op het verschil tussen Belgische identiteitskaarten en verblijfsdocumenten, die eventueel door het land van verblijf worden afgeleverd als u ook de Belgische nationaliteit heeft: een geldig Belgisch paspoort of Belgische ID-kaart. Belgische geboorteakte. Staat er in uw persoonlijke checklist (stap 1) dat u een geboorteakte moet meenemen? Neem dan een volledig afschrift van de geboorteakte mee. Een attest van geboorte is niet voldoende. Eerste aanvraa Heel wat politieke en sociale rechten hangen samen met de Belgische nationaliteit. Wilt u als buitenlandse burger die in België woont, de Belgische nationaliteit aanvragen? Dan dient u een nationaliteitsaanvraag in

Een Belgisch paspoort is een document om uw identiteit te bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identiteitskaart (eID) niet volstaat. Ook kinderen jonger dan 12 jaar hebben meestal een paspoort nodig. Met een paspoort kunt u naar alle landen ter wereld reizen, desnoods aangevuld met d Op het moment van de aanvraag tot het bekomen van de Belgische nationaliteit heeft ze een E+ kaart. Gedurende de periode van 2000 tot 2011 was ze titularis van een bijzondere identiteitskaart afgeleverd door de FOD Buitenlandse Zaken in uitvoering van het Koninklijk Besluit van 30 oktober 1991 De Kids-ID is het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar. De kaart kan verbonden worden met de dienst Hallo Ouders, die het mogelijk maakt een naast familielid telefonisch te verwittigen wanneer een kind verloren gelopen is of in moeilijkheden is Eén van de manieren om de Belgische nationaliteit te verkrijgen is de 'naturalisatieprocedure'.. Als u in het buitenland woont, kunt u een aanvraag tot naturalisatie indienen bij de Belgische ambassade of het consulaat van uw woonplaats. Als u in België woont, moet u zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente of tot de Griffier van de Kamer van. U woont in een andere lidstaat van de EU (bijvoorbeeld België of Duitsland) met een geldige verblijfsvergunning voor dat land. U werkt in Nederland. U keert tenminste eenmaal per week terug naar uw woonplaats in die andere lidstaat van de EU. Verblijfsaantekening grensarbeide

Aanvraag identiteitskaart Om een identiteitskaart te kunnen aanvragen dienen Belgen die in Nederland wonen in de consulaire registers van het Consulaat te Den Haag ingeschreven te zijn. Meer informatie over de inschrijvingsprocedure kunt u vinden op deze pagina De kaart heeft het formaat van een bankkaart met een chip: Op de voorkant staan het land, uw pasfoto en de voornaamste basisgegevens van uw identiteit (naam, geboorteplaats en datum, geslacht en nationaliteit). Op de achterkant staat uw rijksregisternummer en de gemeente waar u uw kaart hebt aangevraagd De federale nationaliteitswetgeving bepaalt de toekenning van de Belgische nationaliteit. Wie de Belgische nationaliteit niet automatisch heeft, maar wel Belg wil worden, kan een aanvraag tot naturalisatie indienen. Bezit u één of meer nationaliteiten naast de Belgische, dan wordt u door d Verblijfsvergunning Heb ik een verblijfsvergunning nodig? Heeft u de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland dan heeft u geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te wonen.Een geldig paspoort (of de ID-kaart) van het land waarvan u de nationaliteit hebt, is een bewijs dat u rechtmatig in Nederland verblijft De vreemdeling is getrouwd met een Belg(ische) en woont al 3 jaar met deze Belg(ische) in België en bewijst: zijn kennis van een van de landstalen en zijn maatschappelijke integratie De cursief afgedrukte termen worden nader toegelicht op de volgende pagina's. Verkrijging van de Belgische nationaliteit vanaf 18 jaar

Rechtspraak: AI voor F kaart is bewijs van wettelijk

Documenten aanvragen bij het CGVS 13 6. De vluchtelingenstatus verkrijgen voor uw kinderen 14 7. wenden tot uw gemeente voor vragen in verband met het verwerven van de Belgische nationaliteit en identiteitsdocumenten, tot het Openbaar een elektronische A-kaart: bewijs van inschrijving in het vreemdelin-genregister - tijdelijk verblijf Als je recht op verblijf is goedgekeurd, kan je een afspraak maken voor het aanvragen van een identiteitskaart voor niet-Belgen (A, B, E, F, H-kaart) U kunt uw vreemdelingenkaart A, B, E, F, H aanvragen bij uw gemeentebestuur. In Mechelen kan dit in het Huis van de Mechelaar en enkel na afspraak Hallo, Ik heb een aantal vraagjes betreffende de aanvraag van de Belgische nationaliteit. De F kaart van mijn partner zal binnen kort verlopen, weet iemand of men voor de aanvraag zijn F kaart gewoon kan laten verlengen met 5 jaar of best al de procedure aanvraagt voor duurzaam verblijf? Mijn tweede vraagje gaat over Maatschappelijke integratie, kent iemand de naam van het attest dat je bij de.

Procedures om Belg te worden Agentschap Integratie en

- Je bent getrouwd met een Belg(ische) (art 12bis. § 1, 3°) - Je bent ouder van een minderjarig kind met de Belgische nationaliteit (art. 12bis. § 1, 3°) - Je bent gehandicapt, invalide of je hebt de pensioenleeftijd bereikt (art. 12bis. § 1, 4° Ofwel met een persoon die Belg is of aan een van de andere nationaliteitsvoorwaarden voldoet (gelijkstelling met Belgische nationaliteit). Ofwel met een persoon die op 31 december 2020 minstens 12 maanden wettig in België verblijft om er hoger onderwijs te volgen of te werken. Er mag voor deze persoon ook geen asielprocedure lopen U wilt de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Op deze pagina's vindt u alle informatie over Nederlander worden door naturalisatie. Er is ook een snellere manier om Nederlander te worden. Hiervoor gelden andere voorwaarden. Bekijk of u Nederlander kunt worden door optie Niet alle buitenlanders moeten een beroeaart aanvragen. De volgende personen ontsnappen aan de verplichting, ook al bezitten ze niet de Belgische nationaliteit: burgers van de EU, Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Deze mensen mogen immers wel onbeperkt in België verblijven

Als je in het bezit bent van een F-kaart, betekent dit dat je als niet-EU- burger voor onbepaalde duur in België mag verblijven. De geldigheidsduur is 5 jaar, verlengbaar zonder verdere voorwaarden. Je kan een F-kaart bekomen door verwantschap met een Belg of reeds ingeschreven EU/EER- onderdaan als echtgeno(o)t(e), zoon of dochter (maximumleeftijd 21 jaar), ouder of schoonouder Wie kan het document 'nationaliteitsbewijs' aanvragen? Iedereen die is ingeschreven in Antwerpen en de Belgische nationaliteit heeft. U hebt niet de Belgische nationaliteit? o Vraag een nationaliteitsbewijs aan bij uw ambassade of consulaat. Let op! Een nationaliteitsbewijs is geen aanvraag voor de Belgische nationaliteit Het indienen van de aanvraag heeft niet de automatische verkrijging van de Belgische nationaliteit tot gevolg. Bovendien kunnen, vanaf 1 januari 2013, enkel personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België op basis van een wettelijk verblijf (met inschrijving in het bevolkingsregister) een aanvraag tot verkrijging van de Belgische nationaliteit indienen Om als buitenlander naar België te komen moet u bepaalde identiteit- en verblijfsdocumenten kunnen voorleggen. Anders kunt u geen toegang krijgen tot het Belgisch grondgebied. Voor EU-onderdanen volstaat meestal de identiteitskaart of een paspoort. Vreemdelingen met een andere nationaliteit hebben misschien een visum nodig. Om voor een lange periode of permanent naar België te komen, bestaan. Voor de A-kaart, B-kaart, C-kaart en D-kaart zal een loketmedewerker tijdens uw bezoek uw vingerafdrukken nemen. Voor de E-kaart, F-kaart, E+-kaart en F+-kaart worden geen vingerafdrukken genomen. Tarief . Bekijk de prijzen voor persoonlijke documenten en attesten. U betaalt bij de aanvraag en kan betalen met bancontact, Visa of Mastercard

Eerder Belg met wetswijziging van oranje kaart — Prodomis

De Belgische nationaliteit Belgium

 1. aanvragen. Dit kan met het aanvraagformulier 'Aanvraag om toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)'. In dit geval moet de persoon bij wie u verblijf aanvraagt (de persoon met de nationaliteit van één van de EU-/EER-landen of Zwitserland) zich inschrijven bij de IND. Dit kan met he
 2. Bij de aanvraag van een nieuw paspoort registreert de dienst Paspoorten uw foto, handtekening en vingerafdrukken. Het Belgisch paspoort is voor iedereen hetzelfde maar er zijn lichte verschillen in de aanvraagprocedure afhankelijk of u in België of in het buitenland verblijft
 3. Als je 3 jaar in Belgie hebt gewoont en ingeschreven bent kan je als vreemdeling de Belgische nationaliteit aanvragen. Dat is geen recht maar een gunst. Als je het aanvraagt is het van belang dat je duurzaamverblijfskaart hebt met andere woorden dat je bent ingeschreven in het bevolkingsregister. Zijn er op het forum al die dit hebben aangevraagd en zo ja hoe is het verlopen en hoelang heeft.
 4. derjarig kin

Hoe aanvragen. Bij aankomst in België dient elke vreemdeling, EU of niet-EU, zich aan te melden bij de dienst vreemdelingen. De aard van het document wordt bepaald door de nationaliteit van de vreemdeling, de duur van het voorgenomen verblijf en door de reden van aanvraag Dit attest is enkel dienstig voor personen met de Belgische nationaliteit. Wie kan aanvragen? de betrokkene voor zichzelf; een vertegenwoordiger van rechtswege (vb. ouder, voogd, bewindvoerder) bijzondere gemachtigden in opdracht van de belanghebbende of uit hoofde van de beroepshoedanigheid (notaris, advocaat, deurwaarder Met je identiteitskaart kun je bewijzen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister. Sinds 20 oktober 2020 levert de Stad Gent biometrische identiteitskaarten af. Dat betekent dat je zowel bij de aanvraag als de afhaling van je identiteitskaart je vingerafdrukken moet geven Sedert 21 januari 2016 dienen reizigers met een Belgisch paspoort die sinds 2011 in Syrië, Iran, Irak of Soedan zijn geweest, verplicht vooraf een visum aan te vragen via de Amerikaanse Ambassade in Brussel. Dit geldt ook voor Belgische reizigers die een dubbele nationaliteit bezitten, waarbij de 2e nationaliteit 1 van bovenvermelde landen is Juni 2020 2 van 4 2 Invullen door organisatie die de VOG verlangt > Als het niet mogelijk is om deze paragraaf in te laten vullen en te laten ondertekenen door de organisatie die de VOG vraagt (bijvoorbeeld bij een visum aanvraag) dan vult u zelf de gegevens van paragraaf 2.1, 2.2 en 2.3 in. Naast dit aanvraagformulier moet dan ook een document worden bijgevoegd waaruit blijkt waarvoor u de.

Europese blauwe kaart De Europese blauwe kaart is bedoeld voor werknemers die hooggekwalificeerde arbeid verrichten binnen de EU. Er gelden specifieke loon- en opleidingseisen. Met deze verblijfsvergunning kan de werknemer ook eenvoudiger in een andere EU-lidstaat gaan werken. Onderzoeker in de zin van richtlijn (EU) 2016/80 Na 3 of is het nu 5 jaar in belgie te zijn kan je buitenlandse partner de belgische nationaliteit aanvragen.(na F kaart) Wat is jullie mening hierover ? ivm voor een nadelen. F kaart kan ook verlengd worden om de zoveel jaar maar mogelijk geeft dat problemen lvoor ater ofzo. graag jullie mening Enkel op basis van de verblijfsdocumenten van een persoon met een vreemde nationaliteit kan nagegaan worden of betrokkene: kan ingeschreven worden als werkzoekende - een opleiding kan volgen, een individuele beroepsopleiding (IBO) starten; kan tewerkgesteld worden, al dan niet mits aanvraag van een arbeidskaart / vergunnin

Aanvraag paspoorten Om een paspoort te kunnen aanvragen dienen Belgen die in Nederland wonen in de consulaire registers van het Consulaat te Den Haag ingeschreven te zijn. Meer informatie over de inschrijvingsprocedure kunt u vinden op deze pagina De Franse nationaliteit kan pas 4 jaar na de bruiloft worden verkregen en die periode is 5 jaar als niet kan worden bewezen dat men voor het huwelijk ten minste 3 jaar ononderbroken legaal in Frankrijk verbleef, of, in het geval van verblijf in het buitenland, niet gedurende 4 jaar was ingeschreven in het register van Fransen buiten Frankrijk 7. Het bewijs van de Belgische nationaliteit van de echtgeno(o)t(e) 8. Huwelijksakte (als het huwelijk in het buitenland werd voltrokken, moet dit document eerst vertaald en gewettigd worden, voor het geldig is in België) 9. Bewijs van woonst met chronologisch overzicht van beide echtgenoten waaruit blijkt dat ze minstens 3 jaar samenwone Huwelijksakte met een Belgische partner + zijn nationaliteitsattest; Geboorteakte van het Belgisch kind + zijn nationaliteitsattest; Tarief. 50 euro (betaling bij voorkeur met Bancontact) Wachttijd. Ongeveer 6 maanden voor een aanvraag tot verwerving van de Belgische nationaliteit (voor meerderjarigen

Voor ouders met de Belgische nationaliteit of deze met de nationaliteit die behoort tot een land dat het Sociaal Handvest van de Raad van Europa geratificeerd heeft, die recht hebben op een jaarlijkse kaart, wordt er aangenomen dat zij er aanspraak blijven op maken, zolang één van de kinderen rechthebbende is Vragen en antwoorden over paspoort en identiteitskaart. Kijk op Rijksoverheid.nl Ik wil graag een persoon uit belgie aannemen. Ik loop echter tegen het volgende aan. De Belgische persoon heeft oorspronkelijk een Egyptische nationaliteit. In Belgie heeft de persoon een verblijfsdocument. Indien we deze persoon rechtstreeks in dienst nemen dan dient er een tewerkstellings vergu..

Reisdocument voor vluchtelingen, staatlozen of

Ben werknemer met russische nationaliteit. Op grond van mijn huwelijk met een belgische vrouw woon en werk ik reeds een paar jaar in Antwerpen en heb een F kaart. Met een belgische F kaart ben ik immers grensarbeider. 27 augustus 2018, 06:59. Deel deze vraag Nationaliteit volgens uw paspoort of ID-kaart. Heeft u een Nederlands of Belgisch paspoort of identiteitsbewijs? Dan kunt u uw visum via deze website aanvragen. Als u alleen een paspoort met een andere nationaliteit heeft, dan kunt u hier controleren of u ook in aanmerking komt voor de onlin

Niet-EU/EER burgers met een verblijfsstatuut als student die willen verder studeren in België, moeten op tijd een verlenging van verblijf aanvragen. Studenten: inschrijving niet-EU/EER Niet-EU/EER studenten die tijdens hun studie in Leuven wonen, moeten zich inschrijven in het stadskantoor Reizigers met de Nederlandse- en Belgische nationaliteit kunnen voor een elektronisch visum snel en eenvoudig een aanvraag via onze website indienen. Wij kunnen een e-toeristenkaart voor toeristische- en zakelijke doeleinden voor Suriname voor u aanvragen. Wanneer u voor maximaal 90 dagen in het land verblijft, kunt u een e-toeristenkaart. Wat? Je kan op drie manieren de Belgische nationaliteit verwerven : door een nationaliteitsverklaring door een nationaliteitskeuze via de rechtbank door de naturalisatieprocedur

Nationaliteit Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zake

Elektronische vreemdelingenkaart Vlaanderen

De aanvragen om grote naturalisatie die vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 augustus 1993 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en van de wetten betreffende de naturalisatie werden ingediend door de aanvragers, die de Belgische nationaliteit bezaten als gevolg van gewone naturalisatie of een verklaring afgelegd krachtens artikel 16 van dit Wetboek, of door een. Hoe aanvragen? Online met e-id: je ontvangt het attest in je mailbox; Persoonlijk aan het loket van de dienst bevolking . Je krijgt het document onmiddellijk mee op papier; Je stuurt een gehandtekende brief naar: Gemeente Mol, dienst bevolking, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol . We sturen het document binnen de vijf werkdagen naar je thuisadre Een nationaliteitsakte is een bewijs dat u de Belgische nationaliteit hebt verkregen (indien u voordien de Belgische nationaliteit niet droeg). Opgelet, een nationaliteitsakte is niet hetzelfde als een nationaliteitsbewijs (of een attest van Belgische nationaliteit), dat aantoont dat u Belg bent, ongeacht of u vroeger een andere nationaliteit had Bewijs van de Belgische nationaliteit; Echtscheidingen; > Migratie > F-kaart: Verblijfskaart van een familielid van een EU-burger. F-kaart: Verblijfskaart van een familielid van een EU-burger. Wat? Meer info vindt u op de website van het Kruispunt migratie - integratie. Wat meebrengen? Bij een eerste aanvraag. neem contact op met de dienst.

De identiteitskaart voor Belgen in het buitenland Belgium

De kosten voor de aanvraag wisselen per gemeente, maar zijn doorgaans rond de €7.50. In sommige gemeentes moet je misschien je vingerafdruk laten nemen. Alle inwoners van België ouder dan 12 jaar moeten hun identiteitskaarten op elk moment met zich meedragen C-kaart: Derdelander met onbeperkt verblijf (B-kaart) van wie de aanvraag tot vestiging is goedgekeurd D-kaart: Derdelander met EU-verblijfsvergunning als langdurig ingezetene in België E+kaart: EU-burger met duurzaam verblijf F+kaart: Derdelander met een duurzaam verblijfsrecht als familielid van een Belg of EU-burge De Belgische Ambassades en beroepsconsulaten geven elektronische identiteitskaarten af aan bij hun ingeschreven Belgen:. e-ID: elektronische identiteitskaart voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar - de aanvraag kan ingediend worden vanaf de leeftijd van 11 jaar en 9 maanden (voor uitleg, zie punt 1 hieronder) Kids-ID: elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar (voor. de Belgische nationaliteit hebt verloren door te huwen of omdat uw echtgenoot een vreemde nationaliteit heeft verworven (artikel 10, § 1, 3°, wet van 15.12.1980); België hebt verlaten met een geldig attest van immatriculatie afgegeven in het kader van een gezinsherenigingsprocedure, en een terugkeervisum aanvraagt

Duurzaam verblijfsrecht na 5 jaar voor gezinshereniging

Algemeen. De wet op de Belgische nationaliteit omvat een waaier van bepalingen over de toekenning van de nationaliteit (bv. door geboorte), de verkrijging (bv. door naturalisatie), het verlies (bv door vrijwillige verkrijging van een vreemde nationaliteit voor 10 juni 2007) en de herkrijging Hij heeft wel (net als ik) de Nederlandse nationalitiet maar is hier geboren. We moeten de papieren nog invullen en daar gaat mijn tips en vragen aanvraag Belgische nationaliteit - Pagina De Ambassade van België in Den Haag is een bilaterale missie in Nederland en houdt zich onder andere bezig met het promoten van de Belgische belangen in Nederland.. De ambassade speelt ook een belangrijke rol op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, culturele zaken en contacten met de lokale pers Concreet betekent dit dat de betrokkene die in het bezit is van een bijlage 19, bijlage 19ter, bijlage 20, E-kaart, F-kaart, bijlage 21, bijlage 35 geen recht heeft op maatschappelijke dienstverlening. 2.3.3.De Unieburger die in een andere hoedanigheid op ons grondgebied verblijft en zijn familieleden

Video: Identiteitskaart voor Belgen in het buitenland Federale

In ieder geval zullen de Britten in principe 'derdelanders' worden tegenover de EU, met alle gevolgen van dien voor hun recht om in België te blijven wonen en werken. De veiligste (maar ook de meest radicale) optie voor een Brit om deze rechten veilig te stellen, is ongetwijfeld het aanvragen van de Belgische nationaliteit Aanvraag Belgische nationaliteit. Lees voor. Maak een afspraak. huwelijk en laatste 3 jaar samenwoonst met een Belg OF ouder van een Belgisch kind, maatschappelijke integratie; de aankoop van kaarten voor culturele activiteiten, de aankoop van wandel- en fietsroutes en voor het verkrijgen van algemene informatie

Elke inwoner met de Belgische nationaliteit moet een elektronische identiteitskaart (eID) bezitten. Let erop dat de kaart nog geldig is op de datum van terugkeer. Reis je binnen Europa dan volstaat een eID, De aanvraag duurt gemiddeld 2 weken Je hebt de Belgische nationaliteit. Procedure. Je ontvangt een oproepingskaart met de voorwaarden voor je pasfoto en de uiterste datum waarop je je kaart moet aanvragen. Kom met je deze kaart en je pasfoto's (zie verder) naar de Dienst Burgerzaken om je identiteitskaart aan te vragen De Belgische nationaliteit is de band die u als persoon bindt met de Belgische staat en die uw rechten en plichten bepaalt. Er zijn 3 manieren om Belg te worden via verzoek U hebt de Belgische nationaliteit. U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente. De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot uzelf aanvragen: uzelf; uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaa Hoe aanvragen. Afhankelijk van de basis van uw nationaliteitsverklaring zullen een aantal documenten moeten worden voorgelegd. Zie hiervoor: Belg worden_documenten.pdf. De procedure voor een nationaliteitsverklaring kan u opstarten via onze dienst Burgerlijke Stand in het Administratief Centrum

Paspoort of ID-kaart aanvragen als u in België woont

Het attest van Belgische nationaliteit is een attest waarmee de burger zijn nationaliteit kan bewijzen. Het wordt door de gemeente uitgereikt en bevestigt of iemand Belg is. Dergelijk bewijs wordt meestal gevraagd wanneer men een.. Als u in het buitenland woont kunt u uw Nederlands paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) aanvragen of verlengen bij een ambassade of consulaat-generaal bij u in de regio. Of bij een Nederlandse grensgemeente of bij de gemeentebalie op Schiphol Antwoord. In Nederland is zowel Nederlands als Nederlandse mogelijk; in officiële documenten (rijbewijs, paspoort) wordt Nederlandse gebruikt. In België is Belg, Belgisch en Belgische mogelijk.Op Belgische identiteitskaarten staat Belg - ook bij vrouwen.. Toelichting. De vermelding Nationaliteit: Nederlandse kan worden gezien als verkorting van Wat is uw nationaliteit

Nationaliteitsaanvraag Antwerpen

Met een Belgische identiteitskaart (eID) kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen. Vanaf 15 jaar bent u verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben. In de eID zit een microchip waarmee u De overheid van die andere nationaliteit kan u zeggen of u die nationaliteit bij uw geboorte heeft gekregen. En of u die nationaliteit nu nog steeds heeft. Afstand doen van dubbele nationaliteit bij naturalisatie. Als u meer nationaliteiten heeft, is niet altijd duidelijk wat uw rechten zijn Om de Belgische nationaliteit te krijgen, net als mijn man en zoontje, vroeg ik eerst mijn oranje kaart aan (attest van immatriculatie, red.). Daarmee mag je zes maanden in België verblijven. Na vier maanden kreeg ik echter een deportatiebrief in de bus, want de Belgische autoriteiten trokken ons verhaal in twijfel Hoe aanvragen? Online met e-id: je krijgt het formulier aan in je mailbox Persoonlijk aan het loket van de dienst bevolking . Je krijgt het document onmiddellijk mee op papier; Je stuurt een gehandtekende brief naar: Gemeente Mol, dienst bevolking, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol . We sturen het document binnen de vijf werkdagen naar je thuisadre Met het 'Bewijs van nationaliteit' kan je bewijzen dat je de Belgische nationaliteit bezit en sinds wanneer. Dit document moet voorgelegd worden in het kader van gerechtelijke procedures of aanwerving. Niet-Belgen moeten een bewijs van nationaliteit aanvragen bij hun ambassade van herkomst te Brussel of in hun land van herkomst. Wi

Belgisch paspoort Vlaanderen

Er zijn twee vormen gangbaar: Nederlands en Nederlandse; in paspoorten (en voorheen ook op rijbewijzen) wordt Nederlandse gebruikt. Hoewel Nederlander op zich ook duidelijk is, is het niet gebruikelijk om te zeggen 'Mijn nationaliteit is Nederlander'; daarom past deze vorm hier niet zo goed.. Wie de vorm met e gebruikt, vat de combinatie nationaliteit: Nederlandse op als verkorting. Dubbele nationaliteit bij geboorte. In sommige gevallen heeft u al bij uw geboorte een dubbele nationaliteit. Sommige landen hebben de regel dat een kind de nationaliteit krijgt van het land waar het wordt geboren. Ook als het om 1 of 2 ouders uit het buitenland gaat. Een kind kan dan 2 of 3 nationaliteiten hebben De Belgische nationaliteit kan door de ouder voor zijn minderjarig kind aangevraagd worden via een verklaring tot toekenning. maak dan een afspraak voor Belgische nationaliteit aanvragen in het Huis van de Mechelaar. een getuigschrift van woonst met historiek van adressen,.

Komt verblijf met bijzondere identiteitskaart in

Reizigers met een ID kaart of paspoort dat door de Nederlandse of Belgische overheid is uitgegeven, kunnen volstaan met de aanvraag van een e-visum Turkije. Dit bespaart u een reis naar het Turkse consulaat want het e-visum kan geheel online worden aangevraagd. Ook de betaling geschiedt online en het aanvraagformulier is geheel in het Nederlands Met deze toepassing kan gezocht worden op adres, gemeente, interessante plaatsen, perceel of thema. Bovenop de achtergrond-laag kan de gebruiker geografische lagen of interessante plaatsen toevoegen. Men kan ook een route plannen

3. De finalisering van de aanvraag en de registratie van het certificaat. 2.1 Invoering van de certificaataanvraag U moet de aanvraag indienen met behulp van de applicatie Certificate Manager die beschikbaar is op het eHealth-portaal. Opgelet, indien u de Belgische nationaliteit niet heeft en u niet in België verblijft Kids-ID (voor kinderen met Belgische nationaliteit) Kids-ID (voor kinderen met Belgische nationaliteit) Maak een afspraak bij de dienst Bevolking om de procedure voor een nieuwe kaart op te starten ('Aanvraag kids-ID'). Breng 1 recente pasfoto mee (max. 6 maanden oud, niet dezelfde als die op de huidige kids-ID, ogen goed zichtbaar,. Deze nationaliteit moet u ook kunnen bewijzen. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u na de ondertekening van de verklaring van afstand meteen een bevestiging waarin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt verloren. Uw Nederlandse paspoort en/of ID-kaart wordt ingenomen. Gevolgen voor uw kinderen als u afstand doe U kunt op het consulaat een elektronische identiteitskaart (e-ID) aanvragen op voorwaarde dat u uit uw Belgische gemeente afgeschreven bent en in het consulaire register ingeschreven. De e-ID is geldig voor 6 jaar (voor aanvragers van 12 tot 18 jaar), 10 jaar (voor aanvragers van 18 tot 75 jaar), of 30 jaar (voor +75 jarigen)

 • Zwart rokje.
 • Ik ben een heel Klein vies wolkje.
 • Google Wifi router.
 • Uitjes Noord Holland.
 • LARP event.
 • Flikje.
 • Kerkdriel sportschool.
 • Reuzen schildpadden.
 • Proefjes met azijn.
 • Witte veren boek.
 • Ontwikkeling van de telefoon.
 • Supreme bag Red.
 • Werking van het hart.
 • Audi Q2 uitvoeringen.
 • Dave Mustaine daughter.
 • Printplaat maken.
 • Auto Motor Klassiek.
 • Hand tekenen.
 • Goedkoop aanhanger huren.
 • Donkere bokser.
 • Elohim audio.
 • Beren Noorwegen.
 • Toolbox haakse slijper.
 • Gsm in bad elektrocutie.
 • Nachtwacht gorgo.
 • Mall of the Netherlands parkeren.
 • Ratten vangen met fretten.
 • Gulden Draak alcoholpercentage.
 • VW Scirocco 2010.
 • Doornenburg Nederland.
 • Metropolis betekenis.
 • New Batman Movie.
 • Live Cooking Van der Valk.
 • Krëfel Aalst.
 • T shirt bedrukken goedkoop.
 • Ford Transit wiki.
 • Kippenlever recept Italiaans.
 • Photopea.
 • Lucht/water warmtepomp zelf installeren.
 • Platanus acerifolia leiboom.
 • Inwendige echo ervaringen.